Hubert Fabian Kulterer

paranorm Video-Dokumente: Literatur 
Video/Stills: © ralf roszius 
Eröffnungen
Gesamtkunstwerk
Wolff's Bücherei, West-Berlin
14. November 1987
Farbe, 71 Min., PAL (4:3-Format)
Edition paranorm
Hubert Fabian

K U L T E R E R

a r t i c u l i e r t
dadaiert
merct
recitiert

&

culti viert


zum 100.Geburtstagsfest

K U R T S C H W I T T E R S


Ein Querschnitt aus dem Gesamtwerk© 2020 paranorm.de
: Impressum